oXygen XML Editor User's Guide - Metrics Evolution

Content reuse

22351447026705389404111755134106156457178808201159223510v18.1.xmlv19.1.xmlv20.1.xmlv21.0.xmlReused wordsReused elementsTotal conrefs149922182303182303206278206278223503283993468934689385293852941858505058165816612361236413

Maps

5101520253035404550v18.1.xmlv19.1.xmlv20.1.xmlv21.0.xmlmapbookmapsubjectScheme383434414145111111111111

Topics

2735468191092136516381911218424572730v18.1.xmlv19.1.xmlv20.1.xmlv21.0.xmltopictaskconceptglossentry18512186218625552555272520418318316516515356454546464293838414141